Privacy verklaring

Stichting Dorpenzorg hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Stichting Dorpenzorg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt
met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
dit Privacy policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat
de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop
willen wijzen en deze respecteren.
Als Stichting Dorpenzorg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit
via onderstaande contactgegevens:
Stichting Dorpenzorg
Dorpsstraat 49
7814 PT Emmen
info@dorpenzorg.nl
WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Dorpenzorg verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden:
• Het opstellen en versturen van facturen;
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
• Het registreren van adresgegevens t.b.v. aanvragen voor de inzet van een
vrijwilliger
• Het registreren van adres en contact gegevens van onze vrijwilligers
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• E-mailadres;
• Geslacht.
• Telefoonnummer
VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het controleren van de (financiële) administratie;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken
wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens
te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere
partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld
hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons
opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook
verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de
EU.
MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder,
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
BEWAARTERMIJN
Stichting Dorpenzorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben
we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Stichting Dorpenzorg van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als
daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij
van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen
aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen
wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit
dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacy bescherming.